Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 april 2021, SKGZ202002097

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een machtiging aangevraagd voor een abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reïnsertie en reven fascia abdominalis (verder: buikwandcorrectie). Deze ingreep moet de (psychische) klachten door het huidoverschot op haar buik verhelpen. De ziektekostenverzekeraar heeft afgifte van een machtiging geweigerd, omdat zijns inziens geen sprake is van
een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.
Het Zorginstituut Nederland adviseert de commissie op basis van de beschikbare informatie in het dossier dat verzoekster geen (verzekerings)indicatie heeft voor een buikwandcorrectie. Zij kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding ten laste van de basisverzekering. De commissie volgt het Zorginstituut hierin.