Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ202000171

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020

Op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering kon tot en met 31 december 2017 aanspraak worden gemaakt op volledige vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen. Met ingang van 1 januari 2018 is deze vergoeding teruggebracht tot € 1.000,-- in de eerste twaalf maanden vanaf de start van de behandeling, € 1.000,-- in de twaalf maanden daarna en € 1.000,-- in de twaalf maanden dáárna. Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd de vanaf 1 januari 2019 uitgevoerde behandelingen ten behoeve van verzekerde volledig te vergoeden ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering. Dit omdat hij al voor 2019 met de orthodontische behandeling is gestart.
De commissie oordeelt dat, anders dan verzoeker stelt, de wijziging niet met ingang van 1 januari 2019 maar met ingang van 1 januari 2018 is doorgevoerd. Daar komt bij dat uit artikel 7:940, vierde lid, BW volgt dat het de ziektekostenverzekeraar vrij staat de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig te wijzigen. Voorwaarde hierbij wel is dat de ziektekostenverzekeraar zijn verzekerden over de wijzigingen informeert. Aan deze voorwaarde is voldaan en omdat verzoeker de aanvullende ziektekostenverzekering niet met ingang van 1 januari 2019 heeft beëindigd, is hij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.