Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201900305

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Verzoeker heeft in Duitsland een tandheelkundige behandeling ondergaan. Hij is van mening dat de kosten ten laste van de zorgverzekering moeten worden vergoed. De zorgverzekeraar wil deze niet vergoeden, omdat de zorg is verleend door een tandarts en niet door een kaakchirurg. De commissie stelt vast dat niet is gebleken dat de betreffende zorgaanbieder, naast tandarts, ook kaakchirurg is. Daarom wordt geoordeeld dat de zorg is verleend door een tandarts. De zorgverzekering biedt alleen aanspraak op zorg verleend door een tandarts als het gaat om bijzondere tandheelkunde. Hiervan is in de situatie van verzoeker evenwel geen sprake. De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor deze behandeling. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding van de onderhavige kosten.