Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201900379

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar is een regeling tegen finale kwijting tot stand gekomen. De ziektekostenverzekeraar beroept zich op dwaling. De commissie oordeelt dat de regeling tot stand is gekomen op basis van de mededeling van verzoekster dat zij ging emigreren. Uiteindelijk heeft zij hiervan afgezien. Bij een juiste voorstelling van zaken was de ziektekostenverzekeraar niet akkoord gegaan met haar voorstel. De overeenkomst is daarom terecht vernietigd.
Dit betekent tevens dat per ultimo 2018 een betalingsachterstand bestond en dat de ziektekostenverzekeraar de opzegging met ingang van 1 januari 2019 niet hoefde te accepteren. De vernietiging betekent tevens dat de vordering weer volledig is opengevallen. Naar de stand van 16 december 2019 beloopt de betalingsachterstand totaal € 632,30, exclusief incassokosten en rente. Er bestond geen grond de aanmelding als wanbetaler bij het CAK op te schorten dan wel tot afmelding over te gaan. Het verzoek wordt op voornoemde onderdelen daarom afgewezen.