Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ202001936

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2021
Datum publicatie: 22 november 2021
Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de openstaande vordering in november 2014 was verjaard zodat de zorgverzekeraar is gehouden hem met terugwerkende kracht tot die datum af te melden als wanbetaler bij het CAK. De zorgverzekeraar stelt daarentegen dat hij de verjaarde vordering in december 2020 coulancehalve heeft afgeboekt. Pas na deze afboeking waren alle uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden voldaan. Anders dan in zaak 201801598 oordeelt de commissie dat de rechtsgevolgen van verjaring van een vordering niet automatisch intreden, maar pas nadat hier door de schuldenaar een beroep op is gedaan.
In de onderhavige kwestie heeft verzoeker op 25 april 2018 een beroep gedaan op de verjaring zodat de rechtsgevolgen toen zijn ingetreden en een natuurlijke verbintenis is ontstaan. In lijn met eerdere bindende adviezen geldt dat de zorgverzekeraar verzoeker met ingang van de volgende maand, dat wil zeggen ingaande 1 mei 2018, had moeten afmelden als wanbetaler bij het CAK, omdat een natuurlijke verbintenis geen reden is om een verzekerde aangemeld te houden.