Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201902164

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020

Verzoeker is met ingang van 1 oktober 2010 aangemeld als wanbetaler bij het toenmalige CVZ, thans het CAK. Deze aanmelding vormt geen onderwerp van geschil. Op grond van artikel 18d, tweede lid, onder a, Zvw dient een zorgverzekeraar een verzekerde af te melden als wanbetaler bij het CAK indien alle uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden zijn afgelost of tenietgegaan. Partijen verschillen van mening of dit in de onderhavige situatie aan de orde is, omdat de gehele nog openstaande vordering is verjaard.
De commissie beslist dat het kenmerk van een natuurlijke verbintenis is dat deze rechtens niet afdwingbaar is. Met dit laatste als uitgangspunt is het niet passend een aanmelding als wanbetaler bij het CAK in stand te laten. Indien dit namelijk wel het geval zou zijn, kan de betrokken verzekerde alleen worden afgemeld als ook de verjaarde vordering wordt voldaan. Daarmee wordt de aanmelding als wanbetaler bij het CAK oneigenlijk gebruikt, namelijk om een niet-afdwingbare verbintenis toch af te dwingen.