Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 juni 2021, SKGZ202002253

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Aanmelding als wanbetaler heeft ten onrechte plaatsgevonden omdat sprake was van een betalingsregeling. Betalingsachterstand is juist vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd.

Verzoekster voert aan dat zij ten onrechte met ingang van 1 november 2020 is aangemeld als wanbetaler bij het CAK. De commissie deelt dit standpunt en wel omdat verzoekster vóór de aanmelding als wanbetaler, te weten op 23 oktober 2020, met de incassogemachtigde een betalingsregeling voor de hele schuld heeft afgesproken.
Ten aanzien van de hoogte van de betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar een financieel overzicht overgelegd. Hieruit blijkt dat naar de stand van 2 juni 2021 sprake is van een betalingsachterstand van € 999,83. De commissie oordeelt dat het overzicht van de ziektekostenverzekeraar juist is. Dit omdat verzoekster het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt.
Voor zover verzoekster stelt dat de ziektekostenverzekeraar haar aanvullende ziektekostenverzekering ten onrechte heeft beëindigd, deelt de commissie die opvatting niet, omdat destijds sprake was van een openstaand bedrag, en daarmee van een grond voor beëindiging.