Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 oktober 2021, SKGZ202101250

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2021
Datum publicatie: 29 oktober 2021
Verzoeker heeft geen aanspraak op een gebruikersvergoeding voor zijn blindengeleidehond met ingang van 1 april 2021. De commissie is niet bevoegd de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen.

Verzoeker heeft op 19 april 2021 een blindengeleidehond geleverd gekregen. De gebruikersvergoeding van € 326,- is per kwartaal bepaald. De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum
van de gebruikersvergoeding om die reden aanvankelijk gesteld op 1 juli 2021, maar deze in de loop
van de procedure gewijzigd in 19 april 2021. Volgens verzoeker moet de ingangsdatum echter
worden gesteld op 1 april 2021. Tevens is hij van mening dat de ziektekostenverzekeraar het begin
en einde van de gebruikersvergoeding moet regelen in de verzekeringsvoorwaarden.

De commissie overweegt dat verzoeker geen aanspraak heeft op een gebruikersvergoeding met
ingang van 1 april 2021. Vast staat immers dat hij tussen 1 april 2021 en 19 april 2021 geen kosten
heeft gemaakt. Zou verzoeker over deze periode toch een vergoeding ontvangen, dan zou dit strijdig
zijn met het zogenoemde indemniteitsbeginsel. Wat betreft het verzoek de ziektekostenverzekeraar
te verplichten het begin en einde van de gebruikersvergoeding voor blindengeleidehonden te
regelen in de verzekeringsvoorwaarden, geldt dat dit verzoek niet kan worden ingewilligd. Het
vaststellen van de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden is voorbehouden aan de ziektekosten-verzekeraar.