Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 november 2021, SKGZ202100367

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 november 2021
Datum publicatie: 5 november 2021
Aanvraag aanvullende ziektekostenverzekeringen terecht geweigerd, betalingsachterstand juist vastgesteld.

Eind 2020 heeft verzoeker de ziektekostenverzekeraar verzocht hem en zijn gezinsleden met ingang van 1 januari 2021 te accepteren voor verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek afgewezen omdat sprake was van een betalingsachterstand. Op 26 januari 2021 heeft verzoeker telefonisch contact gehad met een medewerkster van de ziektekostenverzekeraar. Tijdens dit gesprek is volgens verzoeker aan hem verteld dat nog een bedrag van € 288,- openstond, en dat na betaling hiervan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 de gewenste aanvullende ziektekostenverzekeringen konden worden afgesloten. Van de incassogemachtigde vernam verzoeker dat het dossier aldaar was gesloten. Hij heeft hieruit geconcludeerd dat met de betaling van genoemd bedrag niet langer sprake was van een betalingsachterstand en dat de aanvullende ziektekostenverzekeringen op de gewenste datum konden ingaan.
De commissie oordeelt dat verzoeker geen beroep op gewekt vertrouwen toekomt. Hij wist namelijk dat de achterstand meer bedroeg dan het genoemde bedrag. Het enkele feit dat de incassogemachtigde het dossier had gesloten betekende niet dat de vordering was kwijtgescholden. Daarnaast wist verzoeker dat hij nog geen betalingen had gedaan in mindering op de schuld. Omdat na betaling van € 288,- nog steeds een achterstand bestond, was niet voldaan aan de voorwaarde voor toelating tot de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Het verzoek wordt daarom afgewezen.