Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2020, SKGZ202001594

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
De ziektekostenverzekeraar moet onderbouwen waarom hij van het zorgplan afwijkt. Het PGB vv geldt voor de duur van maximaal twee jaren.

Verzoekster heeft al enkele jaren een PGB vv, en heeft in november 2019 verzocht om verlenging. De ziektekostenverzekeraar heeft minder uren zorg toegekend dan door de wijkverpleegkundige geïndiceerd. Ook heeft hij het PGB vv niet voor de aangevraagde duur van twee jaren, maar voor één jaar toegekend. De commissie beslist dat het aantal uren zorg door de ziektekostenverzekeraar niet geheel juist is berekend. Per saldo heeft verzoekster echter geen recht op meer uren zorg dan door de ziektekostenverzekeraar zijn toegekend, omdat een deel van de zorg door de wijkverpleegkundige niet goed is onderbouwd. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut. Verder beslist de commissie dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is het PGB vv toe te kennen op basis van de aangevraagde twee jaren. Dit volgt uit artikel 6 van het reglement PGB van de ziektekostenverzekeraar. Wel ligt het op de weg van verzoekster de ziektekostenverzekeraar te informeren over wijzigingen in haar situatie. Dit is geregeld in artikel 8, lid 5, onder a van het reglement.