Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 april 2021, SKGZ202001827

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 april 2021
Datum publicatie: 23 april 2021
Vergoeding van ingediende nota’s voor zorg tijdens verblijf in een andere EU-lidstaat op grond van de zorgverzekering mag alleen mét instemming verzekerde. Ontbreekt deze dan moet worden getarifeerd.

Verzoekster heeft tijdens haar vakantie in Frankrijk zorgkosten gemaakt. De desbetreffende nota's zijn gesteld in de Franse taal. Navraag bij de ziektekostenverzekeraar leerde dat de nota's alleen in behandeling kunnen worden genomen als deze zouden worden vertaald door een officiële vertaler. Dit omdat de nota’s moeten zijn gesteld in het Nederlands, Engels of Duits. Na dit antwoord heeft verzoekster de nota's alsnog gedeclareerd, waarna de ziektekostenverzekeraar de kosten, onder verrekening met het verplicht eigen risico, heeft vergoed.
De commissie overweegt dat bij zorg tijdens verblijf in een andere EU/EER-lidstaat in principe de EHIC moet worden gebruikt. Wordt deze niet gebruikt of niet geaccepteerd, dan heeft een verzekerde de keuze de voor zijn rekening gebleven kosten te declareren bij het uitvoeringsorgaan van de lidstaat van verblijf (in dit geval Frankrijk) of de Nederlandse zorgverzekeraar te vragen om tarifering. Dit alles op grond van Verordeningen nr.
883/2004 en 987/2009.
Daarnaast bestaat voor de verzekerde de mogelijkheid in te stemmen met vergoeding volgens de voorwaarden van de zorgverzekering. De commissie oordeelt dat in dat verband een vertaling door een beëdigd vertaler kan worden verlangd. Toepassing van deze voorwaarde leidt niet tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De aanvankelijke weigering van de ziektekostenverzekeraar was dan ook terecht. Evenwel had hij toepassing moeten geven aan Verordening nr. 987/2009. Omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de vergoeding, dient door hem alsnog te worden getarifeerd, eventueel gevolgd door nabetaling van het verschil.