Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2021, SKGZ202100567

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Aanmelding als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 maart 2021 heeft ten onrechte plaatsgevonden. Hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld maar ziet, anders dan de zorgverzekeraar stelt, alleen op zorgkosten en niet op ten minste zes maandpremies.

De zorgverzekeraar heeft verzoeker met ingang van 1 maart 2021 aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Dit omdat volgens hem toen sprake was van een premieachterstand van zes maanden. De commissie oordeelt dat dit niet juist is. De premie voor de maand februari 2021 is volgens het financieel overzicht van de zorgverzekeraar vóór 1 maart 2021 betaald, waardoor de achterstand toen vijf maandpremies bedroeg. De zorgverzekeraar dient verzoeker daarom met terugwerkende kracht tot 1 maart 2021 af te melden bij het CAK.
De zorgverzekeraar stelt dat naar de stand van 28 juli 2021 sprake is van een openstaande vordering van totaal € 2.816,28, exclusief incassokosten en rente. Genoemd bedrag bestaat uit zorgkosten en een vijftal maandpremies. Verzoeker voert, onder overlegging van betaalbewijzen, aan dat hij genoemde premies onder vermelding van een betalingskenmerk aan de zorgverzekeraar heeft betaald. De zorgverzekeraar stelt hier tegenover dat de betalingen niet aan hem, maar aan zijn incassogemachtigde hadden moeten plaatsvinden. Omdat niet gebleken is van cessie, deelt de commissie het standpunt van de zorgverzekeraar niet en mocht verzoeker de verschuldigde bedragen ook aan de zorgverzekeraar voldoen. De door de zorgverzekeraar genoemde premiebedragen zijn door verzoeker dan ook bevrijdend betaald. De zorgverzekeraar moet een en ander corrigeren. Deze correctie houdt ook in dat hij de bij verzoeker in rekening gebrachte incassokosten moet kwijtschelden.