Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900566

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 5 september 2019

De ziektekostenverzekeraar is op grond van de artikelen 17 en 20 van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten van de Nederlandse Zorgautoriteit gehouden op de declaratieoverzichten bepaalde informatie te verstrekken. Deze informatie betreft onder andere de naam van de zorgaanbieder, de omschrijving van de verstrekte zorg, het gedeclareerde bedrag en of dit bedrag wordt vergoed dan wel onder de eigen bijdrage of het eigen risico valt. De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoeker - als verzekeringnemer - declaratieoverzichten verstrekt voor hem en voor zijn partner. De ziektekostenverzekeraar is niet verplicht een specificatie van de geleverde zorg op te nemen op het declaratieoverzicht van de partner, omdat de toepasselijke privacyregelgeving zich hiertegen verzet. De betreffende declaratieoverzichten voldoen echter op andere punten niet aan de hiervoor genoemde eisen. Daarmee heeft de ziektekostenverzekeraar zijn informatieplicht jegens verzoeker geschonden.
Daarnaast heeft de partner van verzoeker aanspraak gemaakt op vergoeding van farmaceutische zorg. Op de ingediende declaratie is het ZI-nummer van het geneesmiddel weliswaar niet vermeld, maar dat vormt in dit specifieke geval geen aanleiding vergoeding van het betreffende geneesmiddel te weigeren.