Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 februari 2021, SKGZ202002133

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Een zorgverzekeraar moet een eigen risico dat naar rato van de resterende maanden is vastgesteld, vermelden op het polisblad.

Verzoeker was van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020 niet zelf verzekeringnemer. Hij heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht zijn polis met ingang van 1 augustus 2020 te verzelfstandigen, zodat hij vanaf die datum verzekeringnemer zou worden. Daarnaast heeft hij gevraagd om een vrijwillig eigen risico van € 500 op jaarbasis. De ziektekostenverzekeraar heeft het eigen risico naar rato vastgesteld. Hij heeft evenwel het totale eigen risico voor het kalenderjaar 2020 vermeld op het polisblad. De commissie overweegt dat dit laatste niet terecht is. Op het polisblad moet worden vermeld wat het overeengekomen eigen risico voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met
31 december 2020 is. De ziektekostenverzekeraar kan ook niet meer dan dat eigen risico bij verzoeker in rekening brengen. Het eigen risico risico dat in de voorgaande maanden ten behoeve van verzoeker in rekening is gebracht, moet namelijk worden verhaald bij de oorspronkelijke verzekeringnemer. De commissie overweegt verder dat de ziektekostenverzekeraar de privacy van verzoeker niet heeft geschonden bij het vaststellen van het eigen risico.