Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ202100444

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2021
Datum publicatie: 22 november 2021
Verzekerde komt niet in aanmerking voor een orthodontische behandeling ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering kent hiervoor een wachttijd. Deze verzekering wordt conform de wens van verzoekster alsnog met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum beëindigd, nadat een eerder aanbod van de ziektekostenverzekeraar hiertoe door haar werd afgeslagen.

De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten van een orthodontische behandeling ten behoeve van verzekerde afgewezen. Verzekerde voldoet niet aan de in de zorgverzekering opgenomen eisen ten aanzien van de indicatie, terwijl daarnaast niet wordt voldaan aan de voorwaarde van medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige. De aanvullende ziektekostenverzekering kent een dekking tot maximaal € 1.000,- gedurende de gehele looptijd van de verzekering, maar hiervoor geldt een wachttijd van twaalf maanden. De verzekering is per 1 januari 2021 ingegaan. Verzoekster beroept zich op de nietigheid onderscheidenlijk vernietigbaarheid van de aanvullende ziektekostenverzekering en stelt dat in dit geval de gunstiger algemene voorwaarden moeten gelden. Verder verwijst zij naar de ‘Mijn’-omgeving, waar een maximale vergoeding van € 1.000,- is vermeld.
De commissie volgt de ziektekostenverzekeraar ten aanzien van de zorgverzekering. Eerder werd door hem aangeboden de aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum ongedaan te maken. Aan deze kennelijke wens van verzoekster wordt alsnog tegemoet gekomen, waarbij partijen hetgeen over en weer is gepresteerd ongedaan moeten maken. Dit leidt voorts ertoe dat in de situatie van verzekerde andere, gunstiger voorwaarden van toepassing worden.