Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201900644

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 26 maart 2020

Volgens verzoeker klopt de hoogte van het door de zorgverzekeraar genoemde openstaande bedrag niet. Zijns inziens zijn de betalingen niet conform artikel 6:43 BW verwerkt. De commissie oordeelt dat dit artikel van regelend recht is en dat daarvan bij overeenkomst mag worden afgeweken. De zorgverzekeraar heeft in de overeenkomst opgenomen dat als er geen kenmerk wordt gebruikt, de zorgverzekeraar bepaalt aan welke vordering de betaling wordt toegerekend. De zorgverzekeraar heeft met verzoeker een betalingsregeling afgesproken. Verder is afgesproken dat de termijnbedragen automatisch worden geïncasseerd. De commissie oordeelt dat door het niet kunnen incasseren van de termijnbedragen niet alleen de regeling is komen te vervallen, maar ook de bijbehorende betalingskenmerken. Daarom mocht de zorgverzekeraar de betalingen van verzoeker met deze kenmerken naar eigen inzicht boeken. De hoogte van de betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld. De commissie ziet geen aanleiding te bepalen dat de aan de incassogemachtigde overgedragen vorderingen moeten worden teruggehaald. Tot slot ziet de commissie geen grond verzoeker een schadevergoeding toe te kennen.