Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 september 2021, SKGZ202100352

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Geen vergoeding vanwege ontbreken voorafgaande toestemming voor de behandeling. Het betreft geen second opinion. Hiervoor is het nodig dat met de uitslag van de bevindingen van de tweede arts wordt teruggegaan naar de behandelend arts.

Verzoekster was onder behandeling bij een arts in Nederland. Zij heeft zich op eigen initiatief gewend tot de Helios Kliniek in Duitsland, waar zij is behandeld. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten hiervan afgewezen op de grond dat geen voorafgaande toestemming was gevraagd en er geen geldige verwijzing was.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Vast staat dat geen toestemming is gevraagd, hoewel dit een verplichting is volgens de voorwaarden van de zorgverzekering en Vo. nr. 883/2004. De vraag of al dan niet een geldige verwijzing is gegeven, kan dan onbeantwoord blijven. Het zelfde geldt voor de hoogte van de vergoeding. Voorafgaande toestemming is niet nodig voor een second opinion, maar nu verzoekster niet met de bevindingen van de tweede arts is teruggegaan naar haar behandelend arts, is daarvan geen sprake.