Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 23 maart 2021, SKGZ202000476

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Aan verzoekster is niet een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraar kennis te nemen. Daarom wordt beslist dat verzoekster in redelijkheid geen beroep kan doen op het hebben van een geldige verwijzing en voorafgaande toestemming.

In geschil is de vergoeding van een buikwandcorrectie en liposuctie van de benen in verband met lipoedeem, uitgevoerd in Turkije. De ziektekostenverzekeraar heeft zich in de procedure beroepen op het ontbreken van voorafgaande toestemming en een verwijzing. Verzoekster heeft zich erop beroepen dat de verzekeringsvoorwaarden haar niet conform artikel 6:234 BW ter hand zijn gesteld. Dit beroep slaagt. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar in redelijkheid geen beroep kan doen op de eis van verwijzing en een toestemmingseis. Dit zou namelijk in strijd zijn met artikel 6:248 lid 2 BW. De ziektekostenverzekeraar zal de aanvraag verder moeten behandelen met inachtneming van hetgeen bepaald is in het bindend advies.