Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201901263

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

De huisarts heeft verzoeker na zijn opname in het ziekenhuis verwezen naar een fysiotherapeut om (i) zijn conditie te verbeteren en (ii) oefeningen te krijgen ter bespoediging van het algehele herstel. Op grond van Bijlage 1, eerste lid, onderdeel d, onder 5°, Bzv bestaat aanspraak op fysiotherapie als sprake is van een status na opname in een ziekenhuis en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De ziektekostenverzekeraar voert aan dat enkelvoudige extramurale, langdurige fysio- en oefentherapie bij de indicatie van verzoeker niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De commissie gaat daar allereerst op in. Het Zorginstituut heeft een en ander onderzocht en geconcludeerd dat enkelvoudige extramurale, langdurige fysio- en oefentherapie bij de indicatie van verzoeker inderdaad niet voldoet aan genoemd criterium. De commissie neemt dit advies van het Zorginstituut over. Gelet op de conclusie van het Zorginstituut behoeft de vraag of wordt voldaan aan Bijlage 1, eerste lid, onderdeed d, onder 5°, Bzv geen verdere bespreking. Dit betekent dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie, ten laste van de zorgverzekering.