Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ202001887

Verzoekster moet het verplicht en vrijwillig eigen risico 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, hoogte nota zorgaanbieder Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202002272

Premie, beëindiging, schadevergoeding, verrekening Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:162 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 juli 2021,­ SKGZ20202365

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn informatieplicht jegens verzoeker geschonden. Hij is niet gehouden de gratis aanvullende verzekering te beëindigen. De ziektekostenverzekeraar mag kosten in rekening brengen voor het verzenden van een factuur en een acceptgiro.

Premie, collectiviteitskorting, aanvullende ziektekostenverzekering, informatieplicht, acceptgiro Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 7 en 9 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 juli 2021,­ SKGZ202100505

Afmelding als wanbetaler is alleen aan de orde als de schuld uit de zorgverzekering is afgelost of als de WSNP van toepassing is verklaard. Door de afgesproken betalingsregeling wél opschorting van de aanmelding met ingang van 1 september 2020.

Premie, premieachterstand, afmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2007-2021, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002647

Opzegging per 1 januari 2014 ten onrechte door de zorgverzekeraar geweigerd. Tocht ziet de commissie zwaarwegende redenen om de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht tot die datum te beëindigen. Aanmelding als wanbetaler met ingang van 1 januari 2018 ten onrechte, hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld.

Premie, aanmelding CAK, opschorting, hervatting, afmelding, hoogte betalingsachterstand, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 juni 2021,­ SKGZ202002253

Aanmelding als wanbetaler heeft ten onrechte plaatsgevonden omdat sprake was van een betalingsregeling. Betalingsachterstand is juist vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd.

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 juni 2021,­ SKGZ202002582

De ziektekostenverzekeraar mocht het eigen risico met ingang van 1 januari 2021 verhogen.

Buitenlandpolis, eigen risico, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ201902617

Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand.

Premie, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ202001927

De ziektekostenverzekeraar moest de brieven als bedoeld in de artikelen 18a tot en met 18c Zvw versturen voordat hij verzoeker kon aanmelden als wanbetaler bij het CAK.

Premie, premieachterstand, aan- en afmelding als wanbetaler, hoogte betalingsachterstand, postontvangst Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3. Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2009, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 juni 2021,­ SKGZ202002501

Opzegging zorgverzekering mocht worden geweigerd vanwege premieachterstand.

Premie, hoogte betalingsachterstand, toerekening betalingen, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 8a en 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2021
Datum publicatie: 4 juni 2021